Pobierz wzór umowy


Regulamin


SPRZĘT będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni boxbag Jarosław Bukowski.

KLIENTEM (wypożyczającym) wypożyczalni może być każda osoba/przedsiębiorstwo która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.
 

 1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta, specjalnie przygotowany sprzęt przystosowany do pojazdu Klienta.
 3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże ważny dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem oraz dowód rejestracyjny samochodu, na którym sprzęt ma być zamontowany oraz wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.
 5. Wysokość kaucji ustala wypożyczalnia.
 6. Rezygnacja na 3 dni przed ustalonym terminem z wypożyczenia skutkuje utratą całej zaliczki potwierdzającej rezerwację.                 Rezygnacja od 3 do 10 dni przed terminem wypożyczenia skutkuje utratą 50% zaliczki. W pozostałych sytuacjach zaliczka jest zwracana.
 7. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dowóz oraz odbiór sprzętu ustalone są w cenniku i umowie wypożyczenia. 
 8. Ustalone kwoty w umowie wypożyczenia są cenami nadrzędnymi nad cennikiem. 
 9. Klient odbierając sprzęt zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność oraz stan techniczny.
 10. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 11. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym w jakim sprzęt odebrał i w terminie ustalonym w umowie wypożyczenia.
 12. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub innym miejscu uzgodnionym z klientem.
 13. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 14. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
 15. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 16. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu przez Klienta lub powstałe wobec osób trzecich.
 17. Stawka za każdy kolejny dzień po terminie zwrotu wynosi dwukrotność stawki dziennej (stawka dzienna to cena wypożyczenia podzielona przez ilość dni wypożyczenia).
 18. Dzień wypożyczenia i dzień zwrotu liczone są jako 1 dzień
 19. Opłaty za wypożyczenie sprzętu umieszczone są na stronie produktu.
 20. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia lub kradzieży sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalnie oraz odpowiednie organy ścigania.
 21. Jeżeli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W przypadku, gdy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i/lub nie poinformuje o chęci przedłużenia, i/lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni w ciągu trzech dni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 22. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 23. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnie do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.
 24. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest Siedziba Firmy.
 25. Inne, nie ujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego.
 26. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Płocku.